ZÁPIS PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

Ve školním roce 2023/2024 bude přijato k základnímu vzdělávání do 1. třídy maximálně 24 žáků.

Do 1. třídy se zájmem rodičů o individuální vzdělávání dle § 41 zákona č. 561/2004 Sb. (tzv. domácí vzdělávání) se obraťte na naši sesterskou školu Škola Můj Projekt Mánesova (tel: 777 929 364, telefonujte pondělí až čtvrtek v době od 7:30 do 13:00 hod).

Podmínky přijetí

 1. Podání žádosti o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání (termín splnění do 21. 4. 2023)
 2. Podepsání Smlouvy o poskytování základního vzdělávání (termín splnění do 28. 4. 2023)

Kritéria přijetí

 1. Věk dítěte
 2. Soulad očekávání rodičů se vzdělávací koncepcí Škola Můj Projekt (hodnoty, principy, výchovně vzdělávací strategie) a způsobem její realizace. Zjišťování souladu probíhá během celého školního roku.

V rámci zápisu nabízíme bezplatnou diagnostiku dětí.

K určení aktuální úrovně vývoje dítěte vám pomůže Desatero pro rodiče dětí předškolního věku.

MŠMT vydalo Desatero pro rodiče dětí předškolního věku. Nabízí rodičům základní informace o tom, co by mělo jejich dítě zvládnout před vstupem do základní školy. Jsou zde zachyceny jak výchovné, tak vzdělávací předpoklady. 

 1. Podání žádosti o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání 
 • Vyplněnou žádost o přijetí doručte ve stanoveném termínu jedním z uvedených způsobů.
 • Termín podání žádosti: do 21. 4. 2023 (včetně).
 • Způsob doručení žádosti:
  1. do datové schránky školy (ID datové schránky školy: jfmgqdc);
  2. e-mailem carolina.school@email.cz s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email);
  3. poštou na adresu ŠMP Carolina základní škola s.r.o., Mánesova 1672, Sokolov 356 01;
  4. osobním podáním 23. 4. 2023 při diagnostice dítěte
  5. v nejnutnějších případech po telefonické domluvě v termínu osobního doručení; kontaktní osoba, sekretariát: paní Zelenková, tel 777 929 364, telefonujte pondělí až čtvrtek v době od 7:00 do 13:00 hod.  

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany rodičů potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

 • Pokud jste již rozhodnuti odložit školní docházku vašeho dítěte, vyplňte a zašlete též žádost o odklad povinné školní docházky (naleznete v příloze pod článek) spolu s vyjádřením pedagogicko-psychologické poradny a odborného lékaře či klinického psychologa. 
 • Pokud jste rozhodnuti žádat školu o individuální vzdělání dle § 41 zákona č. 561/2004 Sb. (tzv. domácí vzdělávání), podejte žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání a současně požádejte o individuální vzdělávání prostřednictvím žádosti o povolení individuálního vzdělávání spolu s vyjádřením pedagogicko-psychologické poradny.
 1. Podepsání Smlouvy o poskytování základního vzdělávání 

Smlouvu vám zašleme na e-mail uvedený v žádosti o přijetí nejpozději 26. 4. 2023.

Na základě splnění kritérií přijetí bude sestaven seznam dětí v pořadí, podle kterého budou přijímány do 1. třídy. V tomto pořadí budete vyzvání ke splnění druhé podmínky přijetí, tzn. podepsání Smlouvy o poskytování základního vzdělávání. Rozhodnutí o přijetí bude vydáno v den podpisu smlouvy.

 1. Věk

Dítě dosáhne věku 6 let k 31. 8. 2023, pokud mu není povolen odklad; resp. 6 let do 30. 6. 2024, pokud splní zákonem stanovené podmínky.

 1. Soulad očekávání rodičů se vzdělávací koncepcí Škola Můj Projekt (hodnoty, principy, výchovně vzdělávací strategie) a způsobem její realizace na naší škole. 

Zjišťování souladu rodičů a školy realizujeme v průběhu celého školního roku. V souvislosti se zápisem končí 23. 4. 2023. Nástrojem pro zjištění souladu rodičů se vzdělávací koncepcí Škola Můj Projekt je Rodičovská typologie, resp. Q sort analýza. Rodičovská typologie slouží jako podnět k zamyšlení, společné diskusi, ujasnění si představ a očekávání a možnosti jejich naplnění.

Přístup do online prostředí Rodičovské typologie získáte na carolina.school@email.cz nebo vám ho na základě podané žádosti o přijetí do tří dnů zašleme na e-mail uvedený v žádosti. Rodičovská typologie je on-line dotazník vycházející z výzkumu rodičovských potřeb směrem ke školám a nástroje Q-sort analýzy. Obsahuje skupinu výroků o škole, vzdělávání a výchově obecně. Rodiče i škola se k nim vyjadřují. To jim pomáhá hlouběji zmapovat jejich očekávání a preference při výběru školy. 

Po Rodičovské typologii následuje rozhovor s rodiči. Termín rozhovoru si škola s rodiči domlouvá individuálně. 

V rámci zápisu nabízíme bezplatnou diagnostiku dětí 

Odborníci z Centra nadání zjišťují zaměření schopností dítěte, jeho silné a slabé stránky a v neposlední řadě posoudí pomocí standardizovaných testů i školní připravenost a případné nároky na specifické vzdělávací potřeby. 

V případě zájmu o následnou (již zpoplatněnou) konzultaci s výše zmíněnými odborníky nebo o písemný výstup z diagnostiky, zaškrtněte prosím příslušné kolonky v přihlášce na Centru nadání – cena je u nich uvedena.

Diagnostika bude uskutečněna 23. 4. 2023 v prostorách Inovačního centra INION, z.ú., Drahomířino nábř. 197/16, Drahovice 360 01, Karlovy Vary.

Přihlášku vyplníte na stránkách Centra nadání.

Čas, který vám následně sdělí z Centra nadání je časem, kdy se máte k diagnostice dostavit. Dostavte se prosím minimálně o 10 minut dříve, aby se Vaše dítě stačilo aklimatizovat. 

K diagnostice přineste vyplnění Dotazník – žádost o vyšetření dítěte (naleznete v příloze pod článkem) a pokud máte nějakou předešlou zprávu z PPP či SPC.

Podpořte inovaci českého školství tím, že se přihlásíte do ŠMP Carolina.

Mimořádná příležitost pro děti, které nastoupí ve školním roce 2023/2024 – školné jako za třetí dítě po celou dobu školní docházky.

Roční školné můžete splácet ve 12 měsíčních splátkách ve výši:

 • 3 490 Kč za první dítě
 • 2 490 Kč za druhé dítě
 • 1 990 Kč za třetí a další dítě

V závislosti na rodinné finanční situaci poskytne Carolina stipendium minimálně 10% dětí.

Podpořit vás může i zaměstnavatel v rámci zaměstnaneckých benefitů.

Při jednorázové úhradě ročního školného poskytne Carolina slevu 10%.

Při úhradě školného ve dvou splátkách poskytne Carolina slevu 5%.

Školné obsahuje:

 • výuku podle učebního plánu ZŠ a vzdělávací koncepce Škola Můj Projekt
 • všechny povinné učebnice
 • výuku AJ již od první třídy (státní ZŠ začínají ve třetí třídě)
 • mezinárodní zkoušky z angličtiny Cambridge English (Pre A1 až B1, popř. B2)
 • pobyt ve školní družině od 7:30 do 16:00

Zápis do 1. třídy se koná 23. 4. 2023

INOVAČNÍ CENTRUM INION, DRAHOMÍŘINO NÁBŘEŽÍ 16, KARLOVY VARY

DOKUMENTY