ZÁPIS PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023​

Ve školním roce 2022/2023 bude přijato k základnímu vzdělávání do 1. třídy maximálně 24 žáků. Stále je ještě možnost přestupu dětí do naší první třídy.

Do 1. třídy se zájmem rodičů o individuální vzdělávání dle § 41 zákona č. 561/2004 Sb. (tzv. domácí vzdělávání) se obraťte na naši sesterskou školu Škola Můj Projekt Mánesova (tel: 777 929 364, telefonujte pondělí až čtvrtek v době od 7:30 do 13:00 hod).

Podmínky přijetí

 1. Podání žádosti o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání (termín splnění do 20. 4. 2022)
 2. Podepsání Smlouvy o poskytování základního vzdělávání (termín splnění do 29. 4. 2022)

Kritéria přijetí

 1. Věk dítěte
 2. Soulad očekávání rodičů se vzdělávací koncepcí Škola Můj Projekt (hodnoty, principy, výchovně vzdělávací strategie) a způsobem její realizace. Zjišťování souladu probíhá během celého školního roku.

V rámci zápisu nabízíme bezplatnou diagnostiku dětí.

K určení aktuální úrovně vývoje dítěte vám pomůže Desatero pro rodiče dětí předškolního věku.

MŠMT vydalo Desatero pro rodiče dětí předškolního věku. Nabízí rodičům základní informace o tom, co by mělo jejich dítě zvládnout před vstupem do základní školy. Jsou zde zachyceny jak výchovné, tak vzdělávací předpoklady. 

 1. Podání žádosti o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání 
 • Vyplněnou žádost o přijetí doručte ve stanoveném termínu jedním z uvedených způsobů.
 • Termín podání žádosti: do 20. 4. 2022 (včetně).
 • Způsob doručení žádosti:
  1. do datové schránky školy (ID datové schránky školy: jfmgqdc);
  2. e-mailem carolina.school@email.cz s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email);
  3. poštou na adresu ŠMP Carolina základní škola s.r.o., Mánesova 1672, Sokolov 356 01;
  4. osobním podáním 26. 3. a 9. 4. 2022 při diagnostice dítěte  

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany rodičů potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

 • Pokud jste již rozhodnuti odložit školní docházku vašeho dítěte, vyplňte a zašlete též žádost o odklad povinné školní docházky (naleznete v příloze pod článkem) spolu s vyjádřením pedagogicko-psychologické poradny a odborného lékaře či klinického psychologa.
 1. Podepsání Smlouvy o poskytování základního vzdělávání 

Smlouvu vám zašleme na e-mail uvedený v žádosti o přijetí nejpozději 20. 4. 2022.

Na základě splnění kritérií přijetí bude sestaven seznam dětí v pořadí, podle kterého budou přijímány do 1. třídy. V tomto pořadí budete vyzvání ke splnění druhé podmínky přijetí, tzn. podepsání Smlouvy o poskytování základního vzdělávání. Rozhodnutí o přijetí bude vydáno v den podpisu smlouvy.

 1. Věk

Dítě dosáhne věku 6 let k 31. 8. 2022, pokud mu není povolen odklad; resp. 6 let do 30. 6. 2023, pokud splní zákonem stanovené podmínky.

 1. Soulad očekávání rodičů se vzdělávací koncepcí Škola Můj Projekt (hodnoty, principy, výchovně vzdělávací strategie) a způsobem její realizace na naší škole. 

Zjišťování souladu rodičů a školy realizujeme v průběhu celého školního roku. V souvislosti se zápisem končí 23. 4. 2022. Nástrojem pro zjištění souladu rodičů se vzdělávací koncepcí Škola Můj Projekt je Rodičovská typologie, resp. Q sort analýza. Rodičovská typologie slouží jako podnět k zamyšlení, společné diskusi, ujasnění si představ a očekávání a možnosti jejich naplnění.

Přístup do online prostředí Rodičovské typologie získáte na carolina.school@email.cz nebo vám ho na základě podané žádosti o přijetí do tří dnů zašleme na e-mail uvedený v žádosti. Rodičovská typologie je on-line dotazník vycházející z výzkumu rodičovských potřeb směrem ke školám a nástroje Q-sort analýzy. Obsahuje skupinu výroků o škole, vzdělávání a výchově obecně. Rodiče i škola se k nim vyjadřují. To jim pomáhá hlouběji zmapovat jejich očekávání a preference při výběru školy. 

Po Rodičovské typologii následuje rozhovor s rodiči. Termín rozhovoru si škola s rodiči domlouvá individuálně. 

V rámci zápisu nabízíme bezplatnou diagnostiku dětí 

Odborníci z Centra nadání zjišťují zaměření schopností dítěte, jeho silné a slabé stránky a v neposlední řadě posoudí pomocí standardizovaných testů i školní připravenost a případné nároky na specifické vzdělávací potřeby. 

V případě zájmu o následnou (již zpoplatněnou) konzultaci s výše zmíněnými odborníky nebo o písemný výstup z diagnostiky, zaškrtněte prosím příslušné kolonky v přihlášce na Centru nadání – cena je u nich uvedena.

Diagnostika bude uskutečněna 27. 8. v prostorách Inovačního centra INION (Drahomířino nábřeží 16, Karlovy Vary). 

Přihlášku vyplníte na stránkách Centra nadání.

Při registraci na diagnostiku vyberte ve formuláři možnost “Zápis na ŠMP Carolina základní škola, KV (zdarma)“, nebo “Zápis na ŠMP Carolina základní škola, KV (včetně psychol. konzultace a zprávy pro rodiče) (400,-Kč)”

Setkejte se s námi!

Zveme vás na setkání, na kterém vám přiblížíme výuku na ŠMP Carolina. Zúčastněte se našeho setkání, pokud se chcete dozvědět více o tom, jak naše škola funguje. 

Příští setkání se koná 12. 11. 2022 od 9:30 na adrese Inovační centrum Inion, Drahomířino nábř. 16, Karlovy Vary

Součástí setkání bude i psychologická diagnostika